Quy tắc bảo hiểm

Được phê chuẩn kèm theo Công văn số 9562/BTC-QLBH ngày 14/07/2015 của Bộ Tài Chính và ban hành kèm theo Quyết định số 1125/2015/BHBL-QĐ-TGĐ-QLNV ngày 20/07/2015 của Tổng Giám đốc Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Bảo Long.

Tải về: Quy tắc và điều kiện bảo hiểm

Hướng dẫn & Biểu mẫu yêu cầu bồi thường

Tải về: Biểu mẫu yêu cầu bồi thường, Biên bản tai nạn, Hướng dẫn thủ tục

Chứng nhận bảo hiểm

Xem chứng nhận bảo hiểm của Quý khách tại đây

Đăng nhập